SOLÁRNÍ KOLEKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4T

NSC 18      VSC 25      VTT 30      NBC 18      VTT 20      NSC 25      KS 23      FSC 24

Pokládáte si často otázky typu:

 • Jak co nejefektivněji ohřívat užitkovou vodu?
 • Jak co nejlevněji vytápět venkovní/vnitřní bazén?
 • Jaký zvolit přídavný systém vytápění průmyslového objektu, administrativní budovy, nebo rodinného domu, pro přechodová období tak, aby provoz byl ekologicky šetrný, nenáročný na obsluhu a nákladově co nejefektivnější?

Pak odpovědí je doporučení: POŘIĎTE SI AKTIVNÍ SOLÁRNÍ SYSTÉM.

Solární soustava, jako doplňkový/hlavní zdroj energie, jsou potrubím a armaturami vzájemně propojené solární kolektory, akumulační zásobníky tepla, expanzní nádoby, čerpadla, zabezpečovací a regulační zařízení a ostatní prvky systému. Pokud je systém využíván jako doplňkový zdroj energie, je tento propojen a regulován s primárním zdrojem energie (tepelné čerpadlo, plynový kotel, elektrokotel, kotel na tuhá paliva). Úkolem kolektorů je zachycovat sluneční záření, přeměňovat jej na tepelnou energii a tu pak prostřednictvím čerpadel a dalších komponent systému dopravovat na místu spotřeby.

Jak solární systém funguje?

Solární systém využívá energie ze slunečního záření. Tuto dále využívá jako tepelnou a prostřednictvím soustavy čerpadel a dalších prvků sestavy rozvádí a dopravuje na místo potřeby.

schema funkce klimatizace

Pro přenos energie z místa zdroje, tj. solárních panelů do místa spotřeby, tj. akumulační zásobník tepla se využívá různých teplonosných látek. Nejčastější látkou je vzduchu (vzduchové solární soustavy), nebo kapaliny (kapalinové solární soustavy). V případě celoročního využití kapalinových solárních soustav je pak nutné použít jako teplonosnou látku nemrznoucí směsi tzv. glykolové směsi. Z akumulačního zásobníku je tepelná energie prostřednictvím oběhových čerpadel rozváděna na místo určení (radiátory/podlahové vytápění; zásobník teplé užitkové vody; bazén), Ochlazená (vyměněná) voda je pak oběhovými čerpadly sekundární strany systému přiváděna zpět do akumulačního zásobníku tepla pro další ohřev. Stejně tak na primární straně systému, ochlazená teplonosná látka je přiváděna oběhovým čerpadlem zpět do solárního panelu pro opětovné získání sluneční energie.

Ploché kapalinové solární kolektory

Jaké jsou typy solárních panelů (kolektorů)?

Ploché kapalinové kolektory zachycují sluneční záření (energii) dopadající na plochu kolektoru. V absorbéru je sluneční energie předávána teplonosné kapalině, nebo topné vodě. Výhodou je stálá účinnost a výkonnost v letních měsících, nevýhodou je v zimně větší ztráta tepla vyzařováním.


Trubicové solární kolektory Trubicové kolektory zachycují sluneční záření (energii) v trubicích vrstvou s absorbérem, který předává sluneční energii teplonosné kapalině. Výhodou je stálá účinnost a výkonnost v letních měsících, v zimně nižší ztráta tepla vyzařováním.


Vakuové solární trubicové kolektory Vakuové trubicové kolektory zachycují sluneční záření (energii) ve vakuované trubici, ve které se odpařuje teplonosná kapalina (glykol,…). Teplonosná kapalina přechází v podobě páry do kondenzátoru, kde výměníku předá teplo pracovní kapalině (např. topná voda). Následně zkondenzuje a vrací se zpět do kolektoru. Celý cyklus se opakuje. Výhodou, díky vakuu, které dobře snižuje ztráty, je vysoká účinnost systému.


Ploché vakuové solární kolektory Ploché vakuové kolektory mají čelní plochu stejnou jako absorpční. Čím větší je propustnost a menší odrazivost použitého průhledného krytu, tím větší je účinnost zařízení. Výhodou je vysoká účinnost v případě dosažení velké propustnosti slunečního záření (energie).


Koncentrační solární kolektory Koncentrační kolektory jejich čelní nebo odrazová plocha koncentruje sluneční záření (energii) na menší absorpční plochu tím se dosáhne vyšších teplot. Výhodou tohoto typu kolektoru je vysoká účinnost (až 90%), vysoká teplotní hladina. Nevýhodou tohoto typu kolektoru je vysoká pořizovací cena.

zásobník

Jaký zvolit akumulační zásobník?

Objem akumulačního zásobníku se určuje v závislosti podle potřeby. V akumulačním zásobníku je ohřívána voda solární energií a doplňkově např. elektřinou. V případě využití akumulace pro přitápění, pak musí být systém vybaven dvěma akumulačními zásobníky tepla. Jeden je napojen na okruh ústředního vytápění, druhý na solární okruh.Na co nezapomenout při zvažování instalace solárního systému?

 • Zcela základní podmínkou při zvažování solárního systému je zpracování detailní vstupní analýzy a návrhu systému. Tato vstupní analýza a návrh systému, kterou SMART ENERGY s.r.o. zpracuje každému zájemci, obsahuje:
 • Analýza potřeb a požadavků zájemce
 • Analýza stávajícího stavu technologie a technických podmínek instalace
 • Návrh systému
 • Analýza investiční náročnosti a provozních finančních nákladů
 • Porovnání provozních úspor, výpočet návratnosti investic.
 • Další podmínkou (vyplývající ze vstupní analýzy) je posouzení a výběr vhodného místa, pro umístění systému solárních panelů (kolektorů).

Podmínky pro umístění solárních kolektorů:

 • Vhodná orientace střechy - ideální je přímá orientace na jižní stranu, případně mírný odklon na jiho-jihozápad (od 8° do 15° od jihu). Tato orientace je dána směrem pohybu slunce po obloze. Při orientaci kolektorové plochy na jih je tedy tato schopna absorbovat téměř veškeré celodenní sluneční záření (maximum výkonu nastává kolem 14 h.) a tím i docílit maximální účinnosti a využití energie zapadajícího slunce.
 • Vhodný sklon střechy - umístění kolektorové plochy je nejefektivnější pod úhlem 45° v případě, že jde o požadavek na celoroční využití systému. Tento úhel je kompromisní řešení mezi úhlem dopadu slunečních paprsků v létě a v zimě. V případě sezónního využití se volí sklon systému solárních panelů takto: u sezónního ohřevu bazénů je vhodnější instalovat kolektorovou plochu do 30°; v případě využití kolektoru pro přitápění objektu, jehož využití připadá na podzim, zimu a jaro se volí sklon 90° (instaluje se na fasádu), neboť v zimě svítí slunce více z horizontu.
 • Vhodné umístění kolektorové stěny - nejvhodnější je umístění kolektorů na plochu se sklonem 25 - 50° k vodorovné rovině. Pokud toto umístění není technicky možné, je možné umístit kolektorovou stěnu na samonosnou konstrukci s požadovaným sklonem, na zábradlí na balkon atd..

Příklad závislosti orientace plochy a sklonu solárních panelů na zisku solární energie na m2/rok :

Orientace a sklon panelů Zisk energie /m2/rok
Jižní orientace, sklon 90° 700 kW
Jižní orientace, sklon 20° - 60° 1 000 kW
Vodorovná plocha, sklon 180° 850 kW

Poslední důležitou podmínkou je návrh způsobu napojení na stávající topný systém a posouzení rozsahu nutných úprav stávajícího topného systému. Tato podmínka je řešena v nabídkovém dokumentu SMART ENERGY s.r.o..

Jaké jsou výhody a nevýhody využití solárních systémů?

Z hlediska výhod, vyplývající z využití solárních systémů v porovnání se standardními zdroji tepelné energie, uvádíme:

 • Nevyčerpatelný zdroj ekologicky šetrné energie - slunce.
 • Nízké provozní náklady na získávání energie.
 • Nízké provozní náklady na přitápění objektu, ohřev užitkové vody, ohřev bazénové vody. Vyrobená energie ze slunečního záření může nahradit 20 - 50% potřeby tepla k vytápění objektu, 50 - 70% potřeby tepla k ohřevu užitkové vody, 70 – 95% potřeby tepla pro ohřev vody v bazénu.
 • Vysoká životnost systému výrobci udávaná 15 - 20 let.
 • Nenáročná a téměř bezúdržbová obsluha.

Z hlediska nevýhod, vyplývající z využití solárních systémů v porovnání se standardními zdroji tepelné energie, uvádíme:

 • Sluneční energii nelze využít jako samostatný zdroj tepla. Pro celoroční využití je nutný doplňkový zdroj energie - zemní plyn, elektrická energie, tuhá paliva, atd., který pokrývá zvýšenou potřebu v době, kdy je slunečního záření nedostatek.
 • Doba návratnosti investic do solárního systému je přímo závislá na vývoji cenové politiky používaného média před instalací solárního systému, na velikosti a typu soustavy a způsobu jejího využití (ohřev vody, přitápění, ohřev bazénů, technologie, atd.).
 • Dodatečné investice, které je nutno realizovat v případě instalace solární soustavy do stávajícího objektu. Velikost investice je závislá na rozsahu úprav, které je nutné provést před instalací systému (např. zateplení objektu, přizpůsobení topné soustavy atp.).

Co na závěr?

Kvalifikovaní technici SMART ENERGY s.r.o. navrhují na základě výsledku úvodní analýzy typ systému solárních kolektorů a jejich umístění, výkon a počet akumulačních zásobníků vč. jejich napojení na stávající systém rozvodu (příp. nutné úpravy) tak, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího využití systému v závislosti na požadavku klienta. Samozřejmostí je dosažení maximální možné úspory energie správným nastavením a regulováním celé topné soustavy.

SOLÁRNÍ KOLEKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4T

NSC 18      VSC 25      VTT 30      NBC 18      VTT 20      NSC 25      KS 23      FSC 24

tepelná čerpadla solární systémy klimatizace

SMART ENERGY s.r.o, Dřísy 136, 277 14 Praha – Východ tel./fax: 326 971 100, mobil 723 932 386 rklement@smart-energy.cz